Nástěnná mapa Víno a vinohrady na Moravě

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Jan Miklín, IČ: 87450933, se sídlem Šilingrova 1285/49, 69002 Břeclav

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchoděwww.mapavina.cz, který je provozován Jan Miklín, IČ:87450933, se sídlem Šilingrova 1285/49,69002 Břeclav. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zbožímezi JanMiklín, IČ:87450933, se sídlem Šilingrova 1285/49, 69002 Břeclav (dálejen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupujícípodáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichžnedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínkyje Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněna má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

2.1. Prodávající

Prodávajícím je Jan Miklín, IČ: 87450933, se sídlem Šilingrova 1285/49, 69002 Břeclav.

2.2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícímnejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatnéhovýkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímupouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje,které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídípříslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.Podnikatelem se rozumí:osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsanýv živnostenském rejstříku),osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštníchpředpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), aosoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštníhopředpisu.Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmitoVOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

2.3. Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvnímistranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraněosobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na územíČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Objednat) dávánajevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracovánímsvých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutíosobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana právv rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údajebudou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílenas aplikacemi třetích osob.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právechvyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom,že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejichpřístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dálemá právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajůa požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem,odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování,likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajícíchz § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, kteréo něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adresemiklin@email.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systémeshopu.Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky,kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávkyProdávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailemna zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetnědohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základězákonných důvodů.Některé druhy méně prodávaného zboží není Prodávající schopen z kapacitnícha ekonomických důvodů dlouhodobě skladovat. Při objednávce zboží nad částku ve výši 5000,-Kč se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu zálohu ve výši 100 % z prodejní ceny zboží.Prodávající je povinen objednat zboží u dodavatele až v okamžiku úhrady plné výše zálohyKupujícím. K úhradě zálohy akceptuje Prodávající platební podmínky uvedené v části 6. těchtoVOP, a to pod body Platba předem bankovním převodem. Záloha je vratná pouze v případě,kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží Kupujícímu.Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouzev jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské uniemimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské uniemimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvyv českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracovánídat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupnísmlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě1. let ode dne jejího podpisu.

5. Cena a platba

Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné,a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Nákladyna dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použitíkomunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplněníobjednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvymezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jakododací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není totodohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodánízboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácenívynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročitdobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

Platba předem bankovním převodem

Platba v hotovosti při převzetí (dobírka)

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Zboží je dodáváno pouze na území České republiky. Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zbožíprvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.Dostupnostproduktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnostiproduktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů. V běžnýchpřípadech zboží expedujeme do 3 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečnýtermín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky neníinstalace zakoupeného zboží.Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžetdnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvoliljinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžetaž od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

Česká pošta

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtoványnáklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovnéKupující.

7. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží,je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-lina prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštnímiprávními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcíprodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání neboopotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelema zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnouodpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikatelia kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba12 měsíců.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura,Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalitpro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povazetéto vady, při uplatnění záruky následující práva:v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vadyneúměrné

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevuz kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvyv případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vadypo opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší početvad věc řádně užívat

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy:

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporus návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícíhoprokazatelných nedovolených zásahů do zboží

na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtoupoužití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňovánapo uplynutí této lhůty

vady způsobené vlivem živelných katastrof

9. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku,má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankceve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupitod Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelema uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výšeuvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účetKupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupníceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemužvyvine veškerou potřebnou součinnost.Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomíneka náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvyna třetí osobu.Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů,a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlýchze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejménazákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktaces mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodnémpro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské uniedne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tytoVOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupizboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledánoneplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právnímipředpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvnístrany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanoveníustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právnímipředpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodnímprvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomocrozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutímsoudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl.23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonusoudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnostokresního soudu v Břeclavi pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/neboVOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré sporyv souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodcea/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc okresního soudu v Břeclavi.Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 20.7.2016 a jsou k dispozici taktéžna internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit.VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Součásti těchto obchodní podmínek byly vygenerované na webu www.obchodni-podminky.cz.